PRZEDSZKOLE  NR 8 W  ZAWIERCIU  W  ROKU  SZKOLNYM  2013/2014  CZYNNE  JEST  W  GODZINACH 

OD  6.00 – 17.00

 

PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA  NR 8 W  ZAWIERCIU

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA

mgr Koczur Krystyna

NAUCZYCIELE

1. mgr Bochenkiewicz Wanda

2. mgr Dubik Iwona

3. mgr Kudra Agnieszka

4. mgr Lipa Danuta

5. mgr Opuchlik Elżbieta

6. mgr Tomanek Dorota

7.mgr  Zalewska Lucyna

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI

1. Krzykawska Wanda

2. Pandel Łucja

3. Trawińska Zofia

4. Steciak Jerzy

5. Jędruszek Ewa

5. Dąbrowska Joanna

6. Ziółek Paulina

7. Kur Monika

8. Krzykawska Katarzyna

 

W  ROKU  SZKOLNYM  2013/2014  W  PRZEDSZKOLU  FUNKCJONUJĄ  4  GRUPY

 

GRUPA I   „MISIE”

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr Opuchlik Elżbieta

2. mgr Bochenkiewicz Wanda

3. mgr Koczur Krystyna

Pomoc nauczyciela:

1. Dąbrowska Joanna

 

GRUPA  II  „PAJACYKI’

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr Kudra Agnieszka

2. mgr Bochenkiewicz Wanda

Pomoc nauczyciela:

1. Kur Monika

 

GRUPA  III  „LEŚNE  LUDKI”

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr Lipa Danuta

2. mgr Dubik Iwona

Pomoc nauczyciela:

1. Ziółek Paulina

 

GRUPA  IV  „SMERFY”

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr Zalewska Lucyna

2. mgr Tomanek Dorota

Pomoc nauczyciela:

1. Jędruszek Ewa

 

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 października 1954 roku.
Przez wiele lat było przedszkolem ćwiczeń, gdzie młodzi nauczyciele zdobywali wskazówki praktyczne do swojej przyszłej pracy.
Od 1993r do 2006r w przedszkolu miał siedzibę gabinet metodyczny doradcy wychowania przedszkolnego.

Na terenie przedszkola systematycznie odbywały się szkolenia dla nauczycieli z naszego miasta a także powiatu: warsztaty,konferencje, konsultacje metodyczne oraz spotkania grupy wsparcia „Kreatywny nauczyciel”.
Przedszkole edukuje dzieci w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych, promuje zachowania ekologiczne, udziela dzieciom wskazówek dotyczących zachowań w sytuacjach trudnych, poszerza znajomość literatury dziecięcej poprzez codzienny i zróżnicowany kontakt z książką – od kilku lat uczestniczymy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Ponadto nasze przedszkole próbuje przybliżyć dziecku oraz pomóc mu zrozumieć i dostrzec sprawy ważne dla jego rodziny, grupy przedszkolnej, miasta i kraju, więc już od najmłodszych lat kształtujemy przywiązanie do środowiska, w którym dziecko żyje i zainteresowanie swoim najbliższym otoczeniem.

Doskonale układa się w naszym przedszkolu współpraca z rodzicami, kilkuletnia już współpraca ze Szkołą Podstawową nr6, współpraca z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, współpraca ze Studium Medycznym w Zawierciu, z Teatrzykiem „Skrzat” z Krakowa, z Biblioteką Miejską dla Dzieci i wieloma innymi instytucjami, jesteśmy bowiem otwarci i zainteresowani współpracą, dążącą do wspomagania rozwoju naszych dzieci.
Przedszkole posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która zapewnia dzieciom właściwe warunki do prawidłowego rozwoju dzieci.

Statut

Przedszkole działa na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.
2.    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późniejszymi zmianami)
3.    Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624)
z późniejszymi zmianami
4.    Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007 zmieniające Rozporządzenie
w sprawie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35 z 2007r poz. 222)

Współpracujemy z :

– Urząd Miejski w Zawierciu
– Komenda Powiatowa Policji
– Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
– Straż Miejska
– Zawierciańskie Przedszkola
– Szkola Podstawowa nr 6
– Szkola Podstawowa nr 9
– Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”
– Biblioteka dla Dzieci
– Księgarnia Edukacyjna
– Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
– Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
– Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
– Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
– Polski Czerwony Krzyż
– Media
– Rada Rodziców

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina ZawiercieWnioski i uwagi przyjmuje naczelnik wydziału edukacji
w siedzibie wydziału edukacji
w Urzędzie Miasta Zawiercie
Nadzór pedagogiczny sprawuje

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Delegatura Sosnowiec
ul. Krzywa 2

 

certyfikat