WAŻNE INFORMACJE

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE

GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z 25.08.2020r

i obowiązki rodziców wg PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

obowiązującej na terenie Przedszkola nr8 w Zawierciu

 • Grupa dzieci z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali 
 • Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości, ci sami opiekunowie.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
 • W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek (np. szczoteczki, pasta do zębów).
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby – także w czasie zajęć.
 • Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabawy na dworze).
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je od innych dzieci i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu odebrania dziecka.
 • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości lub wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy.
 • Sprzęt na placu zabaw należącym do przedszkola, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 • Przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk lub założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych (np. poręcze, klamki)