KONCEPCJA

utworzone przez | Wrz 30, 2018 | Koncepcja pracy

KONCEPCJA  PRACY

PRZEDSZKOLA NR8 W ZAWIERCIU

na rok szkolny 2020/2021

Koncepcja pracy oparta jest na celach i zadaniach ujętych w aktach prawnych:

,,Ustawa o systemie oświaty” oraz w aktach wykonawczych do ustawy:

 • ,,Podstawa programowa wychowania przedszkolnego”
 • ,,Statut Przedszkola”.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r., w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1627).
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910, 1378)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształ-cenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przys-posabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2018r. poz. 1679)
 4. Statut Przedszkola nr 8 w Zawierciu.

Opracowanie ,,Koncepcji pracy przedszkola” poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań rodziców, jakim powinno sprostać przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola. Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej i samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

,, Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu-

o tym, jak żyć, co robić, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat.”

Robert Fulghum

INFORMACJE O NASZYM PRZEDSZKOLU

Przedszkole nr 8 w Zawierciu zlokalizowane jest przy ulicy Wierzbowej 8.

Rozpoczęło swoją działalność 1 października 1954r. Przez wiele lat było przedszkolem ćwiczeń, gdzie młodzi nauczyciele zdobywali umiejętności i doświadczenie. Od 1993 r. do 2006 r. w przedszkolu miał siedzibę gabinet metodyczny doradcy wychowania przedszkolnego. W przedszkolu systematycznie odbywały się szkolenia dla nauczycieli z miasta i powiatu. Na terenie naszego przedszkola odbywały się spotkania i konsultacje metodyczne, prężnie działała grupa wsparcia ,,Kreatywny nauczyciel”.

Od 2013 roku nasze przedszkole ponownie daje możliwość studentom wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego, kierowanym z Uczelni Wyższych (Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach), odbywania praktyk pod kierunkiem wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli naszego przedszkola.

W roku szkolnym 2020/2021 w naszym przedszkolu bawi się, uczy i spędza czas 121 dzieci. Mamy 4 oddziały liczące po 25 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat i 1 oddział liczący 21 dzieci 3 – letnich. Od wielu lat liczba chętnych dzieci jest większa od oferowanej liczby miejsc w przedszkolu. Kadra pedagogiczna liczy 10 nauczycieli w tym 6 dyplomowanych, 2 mianowanych i 2 kontraktowych. Nauczycielki mają wyższe wykształcenie pedagogiczne, odpowiednio wysokie kwalifikacje i są przygotowane merytorycznie do pracy z dziećmi, mając wieloletni staż pracy w zawodzie a swoje umiejętności i kompetencje stale podnoszą na wszelkiego rodzaju szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju pomieszczeń oraz otoczenia placówki. W naszym przedszkolu dzieci czują się bezpiecznie – sale są przestronne, jasne i dobrze wyposażone. Meble i sprzęt dostosowany jest do wzrostu i wieku dzieci. Każda grupa ma do dyspozycji własną salę zabaw, zaplecze dydaktyczne, toaletę z wyposażeniem dostosowanym do wzrostu i wieku dzieci. W salach odbywają się nie tylko zajęcia ruchowe, ale również imprezy okolicznościowe i spotkania z ciekawymi ludźmi. Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 otworzono w przedszkolu Gabinet Logopedyczny, dzięki któremu wykwalifikowany logopeda może prowadzić diagnozę logopedyczną naszych dzieci i pracować z tymi, które wymagają dodatkowych ćwiczeń w tym zakresie. Przedszkole otoczone jest przestronnym i funkcjonalnym ogrodem posiadającym różnorodną roślinność, która w słoneczne dni zapewnia bawiącym się dzieciom cień. Zazielenienie ogrodu i wzbogacenie go o nową roślinność oraz skalniak z górką zjazdową i schodkami do wspinania, było możliwe dzięki uzyskaniu przez 3 nauczycielki naszego przedszkola funduszy unijnych w ramach projektu Eco-Lokalnie pod nazwą ,,Rekultywacja terenu i odnowienie zieleni na terenie ogrodu przedszkolnego” oraz ,,Wykonanie skalniaka obsadzonego kolekcją roślin sucholubnych”.

W ogrodzie przedszkolnym zlokalizowany jest plac zabaw wyposażony w kolorowe i nowoczesne urządzenia rekreacyjne służące dzieciom do zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu, który jest sukcesywnie doposażany. Budynek i ogród przedszkolny jest ogrodzony i zapewnia bezpieczeństwo naszym wychowankom. Budynek objęty jest monitoringiem.

Przedszkole działa w godzinach 6.00 – 16.30, a nieodpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawczo – dydaktyczne w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin odbywają się w godz. 8.30 – 13.30. Od 1 września 2020r. w każdej grupie wiekowej odbywają się bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. Pozostały czas pobytu dzieci regulują odrębne przepisy.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej z 2017r. i przewiduje następujące formy aktywności dziecka:

 • dobrze zorganizowana zabawa zarówno w budynku przedszkola, jak i w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu jako element codziennej pracy;

 • organizacja zajęć wspierających rozwój dziecka poprzez wykorzystanie każdego momentu i sytuacji podczas pobytu dziecka w przedszkolu;

 • organizacja zajęć kierowanych – branie pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwań poznawczych i potrzeb wyrażania swoich stanów emocjonalnych oraz komunikacji i chęci zabawy

 • zabawa samodzielna pod okiem nauczycielki tworząca pole doświadczeń rozwojowych, budujących dojrzałość szkolną

 • czas spożywania posiłków, czas przeznaczony no odpoczynek, ubieranie i rozbieranie się, uroczystości przedszkolne i wycieczki

Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń, z których jesteśmy bardzo dumni. 11 czerwca 2015r. odbyła się w przedszkolu Uroczystość 60–lecia jego istnienia. Jubileusz zaszczycili swoją obecnością – Starosta Powiatu Zawierciańskiego, Wicestarosta i Skarbnik Starostwa, burmistrz miasta Czeladzi, byli pracownicy przedszkola, Rodzice i dzieci. Z okazji tak pięknego Jubileuszu na ręce pani Dyrektor wpłynęły listy gratulacyjne od:

 1. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Anny Nemś
 2. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Piotra van der Coghen
 3. Senatora Rzeczpospolitej Polskiej – Zbigniewa Meres
 4. Wicemarszałka Wojewody Śląskiego – Stanisława Dąbrowa
 5. Starosty Zawierciańskiego – Krzysztofa Wrona

W naszym przedszkolu zapewniamy dobrą opiekę i naukę w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i do radzenia sobie z porażkami. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami. W naszym przedszkolu podejmujemy działania, które pomagają zminimalizować stres dzieci nowo przyjętych. Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które oparte są m.in. na programach opracowanych przez nauczycielki naszego przedszkola.

Zapewniamy i organizujemy dzieciom różnorodne wycieczki i spacery krajoznawcze, zajęcia w formie warsztatów i doświadczeń prowadzonych przez fizyków i chemików, zajęcia ruchowe prowadzone przez trenerów tańca, organizujemy i przedstawiamy spektakle teatralne. Nawiązujemy więzi między pokoleniowe i organizujemy wycieczki, spotkania, spacery, wspólne zajęcia i zabawy z Babciami i Dziadkami. Staramy się aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był ciekawy, pełen wrażeń a dzieci były zadowolone, uśmiechnięte i otwarte na nowe doświadczenia, na zdobywanie nowych umiejętności i nowej wiedzy.

SPECYFIKA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Spośród wszystkich działań przedszkola jedno jest specyficzne, wyróżniające placówkę w środowisku lokalnym. To działanie skoncentrowane na wychowawczym obcowaniu dzieci z dziełami literatury pięknej. Jako placówka posiadająca swoją nazwę – „Bajkoludki”, a także logo i hymn związany z nazwą, organizujemy wiele akcji i imprez, które budzą motywację czytelniczą, przygotowują dziecko do tego, aby w przyszłości stało się czytelnikiem dojrzałym, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę, aby mogło obcować z dziełem literackim w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy. Rozwijając wrażliwość estetyczną i artystyczną dziecka, wyzwalając jego twórcze postawy i rozwój intelektualny jesteśmy corocznym organizatorem miejskiego, między-przedszkolnego konkursu czytelniczego.

Prowadząc korespondencję urzędową wykorzystujemy i posługujemy się własnym logiem. Uroczystości przedszkolne rozpoczynamy hymnem przedszkolnym.

SYSTEM WARTOŚCI W NASZYM PRZEDSZKOLU

 1. Dbałość o zdrowie, poczucie bezpieczeństwa oraz życzliwą atmosferę.
 2. Wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci.
 3. Wrażliwość na potrzeby ludzi starszych i chorych.
 4. Rozwijanie kreatywnego myślenia i twórczego działania.
 5. Poszanowanie tradycji rodzinnych, narodowych i lokalnych.
 6. Stosowane zasad kulturalnego zachowania się i zgodnego współdziałania.
 7. Wprowadzanie dziecka w świat wartości – piękno, dobro, prawda i miłość

WIZJA PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE PROMUJE WARTOŚCI LITERATURY DLA DZIECI, JEST OTWARTE NA POTRZEBY DZIECI I RODZICÓW.

Przedszkole jest pierwszym ogniwem w łańcuchu oświaty. To miejsce stworzone dla małego człowieka, w którym jest bezpiecznie, radośnie. Jest to miejsce do zabawy, nauki, zdobywania wiedzy i poznawania świata. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, które przygotowujemy do pierwszego etapu nauki w szkole, do podjęcia nauki czytania i pisania, do radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata, spostrzegawczość, wrażliwość, troszczymy się o jego rozwój emocjonalny oraz zdrowe nawyki żywieniowe, kształtowane od najmłodszych lat. Wychowujemy dzieci szczęśliwe, zdrowe emocjonalnie, z bogatą wyobraźnią, zdolne do umiejętnego wyrażania własnych emocji, uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje innych oraz gotowe szukać ciekawych rozwiązań.

Pragniemy by rodzice byli partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Jako placówka oświatowa uwzględniamy potrzeby środowiska lokalnego.

MISJA PRZEDSZKOLA

NASZE PRZEDSZKOLE TO BEZPIECZNE, TWÓRCZE MIEJSCE A DZIECKO ROZWIJA SIĘ U NAS POPRZEZ ZABAWĘ I CIEKAWE ZAJĘCIA.

1. Priorytetem naszej działalności jest wspieranie rozwoju i edukacji w zależności od indywidualnych potrzeb fizycznych, psychicznych i umysłowych dziecka oraz jego możliwości i predyspozycji intelektualnych. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka a powyższe działania zmierzają do osiągnięcia przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

2. Zapewniamy wychowankom – bezpieczeństwo, akceptację i poszanowanie praw.

3. Doskonalimy jakość pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukujemy nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwijamy się zawodowo oraz promujemy placówkę.

4. Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewniamy optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, wspieramy je w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

5. Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.

6. Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze swoich wychowanków, stosujemy metody aktywne i techniki rozwijania twórczego myślenia.

7. Wykorzystujemy naturalną potrzebę działania i ruchu, stwarzając takie sytuacje, które skłonią dziecko do wyrażania swoich przeżyć i uczuć.

8. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

9. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

10. Wychowujemy dzieci aktywne, wrażliwe, samodzielne, radzące sobie w trudnych sytuacjach – wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności.

11. Oferujemy pomoc psychologiczną, logopedyczną, korekcyjno – kompensacyjną.

PRAGNIEMY DOSKONALIĆ JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA POPRZEZ ROZPATRYWANIE POTRZEB ŚRODOWISKA ORAZ POSZUKIWANIE NOWATORSKICH METOD PRACY Z DZIECKIEM.

Cele główne

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 3. Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

Procesy zachodzące w przedszkolu.

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą przyjętej koncepcji pracy.
 2. W przedszkolu dba się o przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz swojego i jego rozwoju.
 3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Zarządzanie przedszkolem:

 1. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

Cele szczegółowe

1. Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci.

2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowaniu czynności intelektualnych, niezbędnych w codziennym życiu i w dalszej edukacji.

3. Wychowywanie dzieci tak, aby rozróżniały dobro od zła.

4. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych.

5. Rozwijanie umiejętności społecznych zgodnych z normami relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłymi oraz pomiędzy dziećmi.

6. Poszerzanie wiedzy o świecie i rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz prezentowania swoich myśli i opinii.

8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie sprawności fizycznej.

9. Wprowadzanie dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości oraz odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej.

10. Kształtowanie poczucia przynależności społecznej i narodowej.

11. Doskonalenie stylu pracy kadry pedagogicznej.

12. Współpraca z rodzicami, bieżące informacje o postępach i trudnościach dziecka.

13. Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku.

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM:

1. Wspierającym wszechstronny i indywidualny rozwój każdego dziecka.

2. Wprowadzającym dziecko w świat wartości etycznych.

3. Zapewniającym warunki dla zachowania zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.

4. Gwarantującym rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne.

5. Kształtującym właściwe postawy w stosunku do osób starszych.

6. Integrującym oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola.

7. Umacniającym więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.

8. Kształtującym szacunek do tradycji narodowych i lokalnych.

9. Kształtującym dobre relacje pomiędzy rodzicami oraz społecznością lokalną.

10. Organizującym zajęcia z ciekawymi ludźmi.

11. Dbającym o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania i współdziałania

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO:

1. Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju.

2. Czuje się bezpiecznie.

3. Zdobywa wiedzę – co sprzyja, a co zagraża zdrowiu.

4. Nawiązuje kontakty we wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumieniu.

5. Rozwija twórczość, aktywność fizyczną, dba o zdrowie psychiczne i fizyczne.

6. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

7. Staje się samodzielne.

8. Jest przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

9. Ma możliwość udziału w zajęciach promujących aktywny tryb życia.

10. Rozwija swoje umiejętności muzyczne i taneczne.

11. Tworzy muzykę i instrumenty muzyczne, dostrzega piękno muzyki klasycznej

W NASZYM PRZEDSZKOLU RODZICE:

 1. Rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem, dzielą się swoimi spostrzeżeniami
 2. Są partnerami przy współtworzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz przy zarządzaniu placówką
 3. Wspierają przedszkole w jego działaniach (prace remontowe, modernizacyjne, współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc, służą swoją zawodową wiedzą, oferują pomoc przy organizacji uroczystości, wycieczek itp.)
 4. Poznają realizowane w przedszkolu plany i programy pracy.
 5. Otrzymują informację o gotowości szkolnej dziecka.
 6. Uzyskują informacje i pomoc od specjalistów, o sposobach i możliwościach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 7. Uczestniczą w zajęciach otwartych i Uroczystościach przedszkolnych.

W NASZYM PRZEDSZKOLU NAUCZYCIEL:

 1. Jest odpowiedzialny i obowiązkowy.
 2. Stosuje nowoczesne i niekonwencjonalne metody pracy.
 3. Zaspokaja u dzieci potrzebę zabawy, organizując różnorodne formy zabawowe i sytuacje edukacyjne, jako podstawową działalność dziecka.
 4. Podejmuje działania innowacyjne, tworzy programy autorskie dotyczące różnych sfer rozwoju dziecka
 5. Aktywnie współpracuje z rodzicami, dzieli się wiedzą i doświadczeniem.
 6. Jest twórczy, poszukujący, podnoszący kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.
 7. Propaguje aktywny wypoczynek – wycieczki, spacery, rajdy piesze i rowerowe
 8. Zaspokaja u dzieci potrzebę ruchu poprzez codzienne organizowanie ciekawych zabaw, zajęć ruchowych, zabaw w ogrodzie przedszkolnym i spacerów.
 9. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo w trakcie zabaw i zajęć organizowanych w sali i na powietrzu.
 10. Pozyskuje i poszukuje sympatyków oraz partnerów przedszkola.
 11. Prowadzi obserwację i diagnozę dzieci, wykorzystywaną do doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki którym dzieci rozwijają się indywidualnym tempem i zgodnie z własnym potencjałem.
 12. Proponuje rodzicom nowe formy współpracy.
 13. Współpracuje z organizacjami , instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 14. Aktywnie realizuje zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki, korzysta z osiągnięć współczesnej techniki.

W NASZYM PRZEDSZKOLU PRACOWNICY:

 1. Dbają o ład i porządek w pomieszczeniach przedszkola oraz na terenie ogrodu.
 2. Przygotowują posiłki zgodnie z opracowanym jadłospisem dbając o estetykę ich przyrządzania i podawania.
 3. Pomagają nauczycielkom podczas czynności organizacyjno – porządkowych.
 4. Opracowują jadłospis na zasadach racjonalnego żywienia.

Obowiązującym programem wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 – dla wszystkich grup wiekowych w naszym przedszkolu jest program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności dzieci w wieku 3-6 lat ,,Żyrafa Ola i przyjaciele” autorstwa Małgorzaty Rutkowskiej. Wszystkie treści programowe wplatane są w codzienną pracę z dziećmi i realizowane poprzez różnorodne formy działalności: zajęcia organizowane, zabawy dowolne, dyżury, prace użyteczne, akcje, uroczystości, spotkania, pogadanki, wycieczki, wystawy, pokazy, czynności samoobsługowe itd.

PRACUJEMY W OPARCIU o obowiązującą „Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” i zgodnie z tym dokumentem, na podstawie następujących programów:

 1. Program adaptacyjny dla dzieci nowo przyjętych ,,Otwarte drzwi”, opracowanie – W.Bochenkiewicz
 2. Program profilaktyki logopedycznej ,,Pięknie się wysławiam”, opracowanie – M.Kluza
 3. Program zdrowotny ,,Bajkoludki dbają o zdrowie”, opracowanie A.Kudra, W.Bochenkiewicz
 4. Program zdrowotny ,,Zdrowo się odżywiamy – owoce warzywa, zjadamy”, opracowanie M.Kluza
 5. Program edukacji przyrodniczej ,,Mały globtroter”, opracowanie K.Madej
 6. Program języka angielskiego ,,We sing, we play, we speak!”, opracowanie – K.Celejowska
 7. Program kółka języka niemieckiego ,,Deutsh im Kindergarten” – niemiecki w przedszkolu, opracowanie – K.Madej
 8. ,,Kocham dobrego Boga” – ogólnopolski program nauczania religii rzymsko katolickiej nr AZ-04/3 dla przedszkoli, praca zbiorowa

METODY I FORMY PRACY stosowane w przedszkolu oparte są na metodyce wychowania przedszkolnego i zapewniają atrakcyjny, twórczy oraz aktywny sposób na osiąganie celów i sukcesów przez dzieci.

1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,

 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,

 • metoda zadań stawianych dziecku,

 • metoda ćwiczeń utrwalających

2. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,

 • osobisty przykład nauczyciela,

 • udostępnienie sztuki/ dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne

3. Metody słowne:

 • rozmowy,

 • opowiadania,

 • zagadki, objaśnienia i instrukcje,

 • sposoby społecznego porozumiewania się,

 • metody żywego słowa

4. Metody nowatorskie:

 • metoda kinezjologii edukacyjnej – ,,Ruch naprzemienny” Paula Dennisona,

 • metoda Glenna Domana- ,,Kalifornijska”,

 • metoda ,, Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne,

 • metoda ,, Ułatwiania poznania językowego” Bronisława Rocławskiego.

 • pedagogika zabawy KLANZA,

 • gimnastyka ekspresyjna R. Labana,

 • metoda K. Orffa,

 • gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,

 • ,,Dziecięca matematyka”- metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,

 • metody aktywizujące – np. ,, Burza mózgów”

 • aktywne słuchanie muzyki metodą Batti Strauss

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY:

 1. Urząd Miejski w Zawierciu,
 2. Starostwo Powiatowe w Zawierciu,
 3. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu,
 4. Zawodowa Straż Pożarna w Zawierciu,
 5. Straż Miejska w Zawierciu,
 6. Przedszkola zawierciańskie,
 7. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawierciu
 8. Szkoła Podstawowa nr 9 w Zawierciu
 9. Miejski Ośrodek Kultury ,,Centrum”
 10. Biblioteka dla dzieci,
 11. Księgarnia Edukacyjna,
 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 13. Miejski Dom Pomocy Społecznej,
 14. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,
 15. Polski Czerwony Krzyż,
 16. Media przyjazne przedszkolu
 17. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 18. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu zawierciańskiego
 19. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 20. Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach
 21. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Lider” w Zawierciu
 22. Uczelnie Wyższe (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach )
 23. Nadleśnictwo Siewierz
 24. Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach
 25. Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu
 26. Uniwersytet III Wieku w Zawierciu
 27. Filharmonia Częstochowska
 28. Studio Tańca i Fitness EU4YA

Celem współpracy z instytucjami jest:

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci,

 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,

 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

 • urozmaicanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

 • poszerzanie kontaktów zawodowych,

 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym

 • włączanie się w organizowane przez miasto konkursy i imprezy kulturalne,

 • przekazywanie studentom praktycznych umiejętności zawodowych,

MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

 • jest aktywny i samodzielny, dba o swoje zdrowie,

 • ma motywację do uczenia się, rozwija swoje talenty,

 • jest twórczy i otwarty na nowe możliwości,

 • jest estetycznie wrażliwy – zna normy i zasady kultury osobistej,

 • przestrzega norm współżycia społecznego,

 • ma pozytywny obraz własnego ,,ja”,

 • ma bogatą wiedzę o środowisku naturalnym, jego zasobach i ochronie,

 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny,

 • współpracuje z innymi, zna i respektuje prawa innych,

 • ma umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

STRONA MATERIALNA

Praca dzieci i nauczycieli jest wspierana nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi finansowanymi z budżetu przedszkola oraz pozyskanymi od rodziców i sponsorów, z różnorodnych imprez organizowanych przez przedszkole (festyny, kiermasze itd.).

STRONA PROGRAMOWA

Praca wszystkich ukierunkowana jest na dobre wzajemne, stosunki, akceptację, tolerancję i poszanowanie godności dzieci i dorosłych. Każde dziecko (tego wymagające) ma opracowany indywidualny program pracy, oparty na prowadzonych obserwacjach. Systematycznie zmierzamy do podnoszenia poziomu pracy placówki, a tym samym zadowolenia dzieci i rodziców.

KIERUNEK ROZWOJU: promowanie wartości literackich, umuzykalnianie dzieci i wprowadzanie w świat muzyki, uwrażliwianie na jej piękno, rozwijanie umiejętności tanecznych i poczucia rytmu, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa i zdrowia dziecka oraz wdrażaniu zachowań prozdrowotnych. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, poprzez poznanie dziecka i ukierunkowanie jego rozwoju – zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami. Zdobycie certyfikatu przynależności do wojewódzkiej i ogólnopolskiej sieci szkól promujących zdrowie.

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI – KRYTERIA SUKCESU

 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne.
 2. Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 3. Wzrost efektywności pracy nauczyciela, dobra współpraca w zespole.
 4. Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 5. Zadowolenie rodziców i dobra opinia o działalności przedszkola.
 6. Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 7. Upowszechnianie wiedzy o działalności przedszkola.
 8. Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 9. Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku.
 10. Wzbogacenie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.
 11. Współpraca z rodzicami na zasadzie wzajemnego szacunku, dbania o dobro dzieci

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Koncepcja pracy przedszkola ma charakter otwarty i może ulegać modyfikacji.

2.Koncepcja pracy jest uzupełnieniem do zadań zawartych w statucie przedszkola.

3.Roczne plany pracy są spójne z Koncepcją.

4.Modyfikacje w koncepcji mogą być dokonane na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady rodziców,

5.Koncepcję Pracy Przedszkola zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

Koncepcja Pracy Przedszkola Nr 8 w Zawierciu po modyfikacji obowiązuje od 14.09.2020r.

Modyfikacji przy akceptacji Rady Pedagogicznej dokonała nauczycielka Wanda Bochenkiewicz