STATUT PRZEDSZKOLA NR 8 W ZAWIERCIU

utworzone przez | wrz 27, 2016 | Statut

STATUT

Przedszkola Nr 8 w Zawierciu

 

Spis treści:

 1. Rozdział i – Postanowienia ogólne
 2. Rozdział II – Cele i zadania Przedszkola
 3. Rozdział III- Organy Przedszkola i ich kompetencje
 4. Rozdział IV – Organizacja pracy Przedszkola
 5. Rozdział V – Zasady odpłatności za Przedszkole
 6. Rozdział VI – Nauczyciele i pracownicy Przedszkola
 7. Rozdział VII –Prawa i obowiązki rodziców
 8. Rozdział VIII – Prawa i obowiązki dziecka
 9. Rozdział IX – Przepisy końcowe

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Przedszkole Nr 8 działa na:

1)    ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

2)    ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

3)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4)    nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola nr 8 w Zawierciu;

5)    dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola

6)    przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 8 w Zawierciu

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Zawiercie. Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Miasta Zawiercie ul. Leśna 2
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Katowicach
 3. Siedzibą przedszkola jest budynek Przedszkola Nr 8 wraz z placem przedszkolnym usytuowany w Zawierciu przy ul. Wierzbowej 8
 4. Przedszkole używa pieczęci podłużnej, kauczukowej w pełnym brzmieniu: Przedszkole Nr 8 ul. Wierzbowa, 42-400 Zawiercie, tel. 32- 6722335, Regon 271511420; NIP 6492020370
 • 2

Przedszkole:

1)    prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)    przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 • 3

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc w szczególności do:

1)    wspomagania całościowego, indywidualnego rozwoju każdego dziecka;

2)    udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)    tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej,

4)    zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w przedszkolu.

 • 4

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje poprzez:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka, podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń umożliwiających im ciągłość procesów adaptacji oraz udzielanie pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, umożliwienie rozwoju indywidualności i oryginalności dziecka oraz rozwijanie potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji, które sprzyjają rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, o sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowanie dziecka do rozumienia własnych emocji i emocji innych, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m. In. Z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych, które budować będą wrażliwość estetyczną dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka tj. do mowy, zachowania ruchu, środowiska ,ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru i plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania i prezentowania wytworów własnej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie wspólne z wymienionymi podmiotami sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa przedszkolna, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijanie zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju- za zgodą rodziców.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcia nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiającymi dziecku poznanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania  dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 • 5

Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:

1)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;

2)    zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

3)    zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

4)    okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów;

5)    zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;

6)    zajęcia dodatkowe organizowane przy współudziale finansowym rodziców i za ich zgodą;

7)    wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy.

 • 6
 1. Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wyrównawczo-kompensacyjną dzieciom zgodnie z ich potrzebami.

2.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana także rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, szkoleń i konsultacji.

 1. Przedszkole prowadzi współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
 • 7

1.Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu     oraz poza przedszkolem.

2.Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci realizując  zadania Programu Promocji Zdrowia.

 1. W przedszkolu realizowane są założenia programu profilaktyczno – wychowawczego.

4.Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.

5.Stałą opiekę nad dziećmi w oddziałach pełni nauczyciel i pomoc nauczyciela.

6.Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczycielom wszystkich grup wiekowych towarzyszy pomoc nauczyciela.

 • 8
 1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przyjętym w przedszkolu regulaminem wycieczek.
 2. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców zgodnie z warunkami ubezpieczenia w PZU.
 • 9
 1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W sytuacjach nagłych pracownicy przedszkola udzielają pomocy przed medycznej oraz zobowiązani są do wezwania pogotowia, z równoczesnym poinformowaniem rodziców- zgodnie z obowiązującym regulaminem pomocy przed medycznej w przedszkolu
 • 10
 1. Rodzice ( opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Rodzice ( opiekunowie prawni) osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. W godzinach od 6.00 do 8.00 rodzice ( opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Wychowawczyni grupy zabiera dzieci do właściwej sali zajęć po przyjściu do przedszkola nauczycielki na kolejną godzinę według harmonogramu pracy.
 4. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych) , zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola ( może ono być w każdej chwili odwołane lub zmienione).
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez osobę przez nich upoważnioną.
 6. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez tę osobę dowodu osobistego – nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania tej osoby.
 7. Nauczyciel powinien wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko przedszkola.
 8. Z terenu przedszkola można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic ( osoba upoważniona) jest w miejscu pobytu grupy.
 9. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola, w przypadku kiedy zachowanie rodzica ( opiekuna prawnego) wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających lub odbierający dziecko zachowuje się agresywnie. W takich przypadkach personel przedszkola ma obowiązek zatrzymania dziecka do czasu wyjaśnienia sprawy.
 10. Niepokojące zachowanie rodzica (np. będącego pod wpływem alkoholu) zobowiązuje nauczyciela do skontaktowania się z drugim rodzicem (opiekunem prawnym) lub z osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałej sytuacji nauczyciel bezwzględnie powiadamia dyrektora lub jego zastępcę.
 11. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę i próbuje nawiązać kontakt z rodzicami.
 12. W przypadku gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia dyrektora placówki a następnie policję.
 13. O ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem ( na podstawie wyroku sądowego) – jednego z rodziców lub obojga – dyrektor placówki musi być powiadomiony niezwłocznie przez osobę sprawująca opiekę zastępcza.

 

Rozdział 3

Organy przedszkola i ich kompetencje

 • 11

1)    dyrektor przedszkola;

2)    rada pedagogiczna;

3)    rada rodziców.

Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

 • 12
 1. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

 

 • 13
 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności:

1)    sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:

 1. a) opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego,
 2. b) prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli,
 3. c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli,
 4. d) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

2)    sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

3)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

4)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

5)    wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy;

6)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

7)    przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą, z wyjątkiem skarg złożonych na dyrektora przedszkola;

8)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

9)  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

10)  realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.

 1. realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 • 14
 1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady z głosem doradczym mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej jest księga protokołów.
 5. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 • 15
 1. W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Członkowie rady rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym w roku szkolnym, po trzech przedstawicieli z każdego oddziału.
 3. Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 • 16
 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

1)    organizowanie wspólnych posiedzeń;

2)    wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;

3)    planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

 1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi regulaminami.
 2. Spory pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez:

1)    wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;

2)    wyjaśnienie istoty nieporozumień;

3)    podjęcie decyzji rozstrzygającej.

 1. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

 • 17
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
 2. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.
 3. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125.
 4. Przedszkole prowadzi 5 oddziałów.
 5. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.
 6. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 • 18
 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego Nasze Przedszkole autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Do realizacji zadań statutowych placówka posiada 4 sale zajęć, salę gimnastyczno-rekreacyjną wyposażoną w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowaną do cech n rozwojowych i psychofizycznych dzieci 3-letnich (dodatkowy 5 oddział utworzony od roku szkolnego 2016/2017 – do nadal), szatnię, łazienki, kuchnię, szatnię dla personelu, gabinet dyrektora i intendenta oraz plac zabaw z urządzeniami terenowymi.
 • 19
 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora przedszkola.
 2. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.
 • 20
 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez radę pedagogiczną i dyrektora przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dla swojego oddziału z możliwością zmiany z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Nauczyciele ustalają tygodniowy rozkład zajęć dla dzieci 5- 6 letnich i 3- 4 letnich.
 • 21
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 2. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności przedszkola ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami.
 3. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie, od godziny 6.00 do godziny 17.00.
 4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest codziennie od godziny 8.30 do godziny 13.30. ustalona przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą rodziców.
 5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację podstawy programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie, ale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
 6. Informacje o terminach przerwy w pracy przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.
 • 22
 1. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i kryteria  lokalne ustalone przez Radę Miejską w Zawierciu.
 3. Dyrektor może dokonywać przyjęć do przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.
 4. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola:

1)    na podstawie decyzji dyrektora podjętej w uzgodnieniu z radą pedagogiczną w przypadku nieprzestrzegania regulaminu przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne);

2)    z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia 30 września, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka;

3)    z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy w czasie roku szkolnego, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka.

Rozdział 5

Zasady odpłatności za przedszkole

 • 23
 1. Pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania podstawy programowej.
 2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia są ustalone przez organ prowadzący.

 

 • 24
 1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z trzech posiłków.
 2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.
 3. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala organ prowadzący przedszkole- Gmina Zawiercie.
 4. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 • 25
 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.
 • 26
 1. Do zadań nauczyciela należą w szczególności:

1)    zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, uroczystości;

2)    przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych;

3)    dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola;

4)    zapewnienie higienicznych warunków pracy;

5)    zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola (jeden nauczyciel zapewnia opiekę grupie liczącej nie więcej niż 15 dzieci).

 1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m.in.:

1)    informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego, planów pracy oraz programów przyjętych przez Radę Pedagogiczną przedszkola.

2)    udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;

3)    ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych

4)    udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne).

 1. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m.in.:

1)    tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

2)    dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;

3)    wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;

4)    stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;

5)    stosuje elementy nowoczesnych, aktywizujących elementów metod pracy;

6)    realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.

 1. Prowadzi obserwacje pedagogiczne dzieci 3,4,5 i 6-letnich, mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:

1)    dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności;

2)    prowadzi pracę wyrównawczo – kompensacyjną;

3)    współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy;

4)    przeprowadza diagnozę dziecka 6-letniego  w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;

5)    dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego.

 1. Prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 27
 1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia dyrektorowi.
 2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.
 • 28

Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:

1)    udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;

2)    samokształcenie;

3)    pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;

4)    wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;

5)    aktywny udział w naradach szkoleniowych rady pedagogicznej.

 • 29
 1. Pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu to:

1)    intendent,

2)    pomoc nauczyciela;

3)    kucharka

4)    pomoc kuchenna;

5)    konserwator

Ad1.Do obowiązków intendenta należy:
1) Zakupywanie potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym.
2) Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu.
3) Przestrzeganie norm żywieniowych.
4) Nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni.
5) Sporządzanie dziennych raportów żywieniowych.
6) Prowadzenie na bieżąco kart ilościowo – wartościowych.
7) Sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo – wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgowością.
8) Codziennie wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców.
9) Utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie
z przepisami sanitarnymi i bhp.
10) Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności do spożycia.
11) Przestrzeganie wykorzystania stawki żywieniowej bez przekroczeń.
12) Dokonywanie terminowych rozliczeń u Głównego Księgowego Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Zawierciu.
13) Prowadzenie rejestru procesów produkcyjnych.
14) Prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw.
15) Prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności
16) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
17) Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
18) Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
19) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
20) Stosować się do zakazu opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
21) Przestrzegać zasady bezpieczeństwa obowiązujące na stanowisku intendenta.
22) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

Ad 2.Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:
1) Utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach oraz na terenie posesji przedszkola.
2) Codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu z półek, szafek, parapetów, zabawek ,czyszczenie toalet za pomocą środków dezynfekujących, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy, wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci.
3) Estetyczne podawanie posiłków (talerzyki, serwetki, kubki).
4) Rozstawianie naczyń przed posiłkami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach.
5) Raz w miesiącu pastowanie i froterowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach.
6) Pranie pościeli, ręczników, firan i zasłon.
7) Używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków (białe fartuchy podczas wydawania posiłków, kolorowe fartuchy podczas prac porządkowych).
8) Dbanie o sprzęt, pozostawienie go w czystości i używalności.
9) Dbanie o czystość zabawek, pomocy, szafek.
10) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem.
11) Pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach w miarę potrzeby.
12) Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi w miarę potrzeby.
13) Zapewnienie pomocy dziecku podczas zabaw, posiłków, przygotowywania do odpoczynku, zabiegów higienicznych.
14) Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce oraz na terenie posesji przedszkola.
15) Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie spacerów, wycieczek dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.
16) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
17) Przestrzeganie, przepisów BHP, przeciwpożarowych, terminowe wykonywanie badań okresowych
18) Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
19) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
20) Stosowanie się do zakazu opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
21) Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem.
22) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
23) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na stanowisku pomocy nauczyciela.
24) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

Ad 3.Do obowiązków kucharki należy:
1) Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie
z przepisami sanitarnym i BHP.
2) Pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym.
3) Organizowanie pracy personelu kuchni.
4) Przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi
i sanitarnymi.
5) Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu.
6) Przestrzeganie norm żywieniowych.
7) Dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi.
8) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem.
9) Dbanie o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną gramaturą.
10) Dbanie o czystość naczyń (nadzorowanie wyparzania ich po każdym posiłku).
11) Mycie i dezynfekcja pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież.
12) Używanie czystej odzieży ochronnej (biały fartuch, czepek) podczas wykonywania codziennych obowiązków.
13) Dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni w potrzebne leki i artykuły sanitarne.
14) Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności spożycia.
15) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
16) Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
17) Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
18) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
19) Stosowanie się do zakazu opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
20) Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, gazowej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem.
21) Informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości).
22) Przestrzegać zasady bezpieczeństwa obowiązujące na stanowisku kucharza.
23) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

Ad 4.Do obowiązków pomocy kucharki należy:
1) Dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie
z przepisami sanitarnymi i BHP
2) Pomoc w przygotowywaniu posiłków z godnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi.
3) Przestrzeganie norm żywieniowych.
4) Dezynfekowanie stołów, sprzętu, podłóg i toalet środkami dezynfekującymi.
5) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem
6) Pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu jej zgodnie z zalecaną gramaturą
7) Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)
8) Mycie i dezynfekowanie pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież
9) Dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce
10) Używanie czystej odzieży ochronnej (biały fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków
11) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
12) Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych
13) Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkody w mieniu przedszkola.
14) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne
15) Stosowanie się do zakazu opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
16) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na stanowisku pomocy kuchennej.
17) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

Ad 5.Do obowiązków konserwatora należy:
1.) Utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, zgrabianie liści, codzienne zbieranie śmieci i gałęzi z ogrodu przedszkolnego, w okresie zimy odśnieżanie dojścia do przedszkola i przyległych chodników oczyszczanie schodów ze śniegu i lodu
2.) Wykonywanie prac konserwacyjnych, prac malarskich i rozliczanie się z pobranych materiałów.
3.) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem.
4.) Przestrzeganie, przepisów przeciw pożarowych, wykonywanie badań okresowych.
5.) Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeni niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
6.) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
7.) Stosowanie się do zakazu opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
8.) Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem
9.) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
10.) Dbanie o estetyk i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
11.) Strzec mienia przedszkola.
12.) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez

 

 1. W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych lub poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący przedszkole.
 2. Pracownicy niebędący nauczycielami zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.
 3. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala dyrektor przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami placówki zapisanymi w odrębnych przepisach
 4. Każdy pracownik zobowiązany jest do:

1)    dbałości o mienie przedszkola;

2)    współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;

3)    przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy;

4)    powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością przedszkola;

5)    przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 • 30

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

Do obowiązków nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola należy:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 2. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 3. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz odpowiedzialność za jej jakość,
 4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz udokumentowanie tych obserwacji,
 5. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną

Rozdział 7

Prawa i obowiązki rodziców

 • 31
 1. Rodzice mają w szczególności prawo do:

1)    znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej umieszczanych w holu przedszkolu

2)    rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;

3)    pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

4)    uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną w ramach pedagogizacji rodziców;

5)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola;

6)    wnioskowania do dyrektora o zorganizowanie na terenie przedszkola zajęć dodatkowych;

7)    otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami dziecka i rodziców;

8)    udziału w organizowanych przez przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez;

9)    wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia oraz ramowego rozkładu dnia.

 1. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek:

1)    udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

2)    zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia;

3)    uczestniczenia w zebraniach ogólnych i grupowych;

4)    regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

5)    terminowego regulowania należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej bezpłatnego czasu zgodnie z wysokością opłaty ustaloną uchwałą Rady Miasta;

6)    usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, ustnie, telefonicznie, pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim.

 1. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach:

1)    uczestnictwo w 3 zebraniach:  w ogólnym zebraniu  rodziców, zebraniu podsumowującym pracę I półrocza oraz zebraniu kończącym rok szkolny,

2)    zebrania grupowe organizowane przez nauczycieli, 3  razy w roku;

3)    zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu;

4)    wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu;

5)    konsultacje indywidualne wg dni i godzin ustalonych przez nauczycieli

6)    informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola;

7)    codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb.

Rozdział 8

Prawa i obowiązki dziecka

 • 32
 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku, w którym kończy 9 lat.
 3. Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Dziecko ma prawo do:

1)    podmiotowego i życzliwego traktowania;

2)    akceptacji takim, jakie jest;

3)    indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;

4)    kontaktów z dziećmi i dorosłymi;

5)    zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

6)    wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

7)    zdrowego, urozmaiconego jedzenia;

8)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

 1. W przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka” ustalony z dziećmi. Obowiązkiem dziecka jest:

1)    przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie;

2)    szanować godność swoją i innych;

3)    dbać o bezpieczeństwo swoje i innych;

4)    troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali;

5)    uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem.

 

Rozdział 9

Przepisy końcowe

 • 33

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 34
 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 3. Obsługę finansowo-księgową przedszkola prowadzi Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Zawierciu.
 4. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ogólne ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy.

 

Rada Pedagogiczna zatwierdziła opracowany przez Zespół  Statut i wprowadziła go do użytku służbowego Uchwałą nr 11/2017/2018 z dnia 13 listopada 2017r.

Traci moc Statut z dnia 12 września 2016 roku.