Krystyna Koczur

BIEŻĄCE INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 1. Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Zawierciu informuje Rodziców, że w dniu 18 grudnia 2019 (środa) o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Zawierciu występują  wyznaczone przez nauczycielki dzieci z grup: IV, III, II.  Występ artystyczny o tematyce zimowo-świątecznej przygotowany został w ramach corocznej akcji pod hasłem „Gwiazdka dla Gabrysi”. Istotą akcji jest pozyskanie funduszy na leczenie i rehabilitację Gabrysi – mieszkanki naszego miasta. Fundusze będą zbierane podczas kiermaszu świątecznego – na który nasze przedszkole podarowało 5 stroików świątecznych. Prosimy aby Rodzice przyszli z występującymi dziećmi na godzinę 15.30 (zbiórka w holu Domu Kultury).

 

CERTYFIKAT ZDROWIA DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Przez 3 długie lata pracowaliśmy nad uzyskaniem Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie. Udało się! Przyjęto nas do Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. 

10 maja 2019 roku z rąk Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – Tomasza Wojtasika  otrzymaliśmy CERTYFIKAT  Nr 458/12-2018. Jest to bardzo duże osiągnięcie całej społeczności przedszkolnej – nauczycieli – dzieci – pracowników obsługowych przedszkola oraz naszych rodziców.

Staramy się  aby  dzieci  codziennie  próbowały i jadły  zdrowe  i urozmaicone  produkty żywnościowe.  Preferujemy dużo warzyw, owoców, ziół i naturalnych przypraw. Unikamy soli i cukru.

Chcemy aby dzieci z naszego przedszkola wyniosły zdrowe nawyki żywieniowe.

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

WITAMY  W  NOWYM  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

 

ZWRACAMY  SIĘ  Z  SERDECZNĄ  PROŚBĄ  DO  NASZYCH  RODZICÓW,  ABY  ODBIERALI  DZIECI  Z  PRZEDSZKOLA   DOPIERO  PO  GODZINIE  13.00.

DO  GODZINY  13.00 WOŹNE  ZAJĘTE  SĄ  PORZĄDKOWANIEM STOLIKÓW PO  SKOŃCZONYM  PRZEZ  DZIECI  OBIEDZIE. W  ZWIĄZKU  Z  TYM  NIE  MOGĄ  PEŁNIĆ  DYŻURU  W  SZATNI DO  GODZINY  13.00

DO  GODZINY  13.00  ZAMKNIĘTE  BĘDĄ  DRZWI  PRZEDSZKOLA.

 

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2019/2020

Informacje ogólne

Dzieci 6-letnie(urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci 5-letnie (urodzone w 2014 r.), dzieci 4-letnie(urodzone w 2015 r.) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Kryteria naboru

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Zawiercie.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Lp. Kryteria ustawowe –

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Wielodzietność rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4.  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria określa   Uchwała Nr XXXV/318/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 roku wraz ze zmianami w Uchwale Nr XXXIX/347/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 kwietnia 2017 r. tzw. kryteria lokalne.

 

Lp. Kryteria lokalne

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Wartość kryterium

w punktach

1. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego złożono wniosek 12
2. Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracują 6
3. Rodzice/opiekunowie prawni  kandydata mieszkają na terenie gminy Zawiercie 1

 

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Zawiercie, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w terminie od 14 lutego do 22 lutego 2019roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Terminy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzone w terminach określonych przez Prezydenta Miasta Zawiercie w Zarządzeniu nr 84/19z dnia 24.01.2019 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin                       w  postępowaniu rekrutacyjnym Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Od 14 lutego do 22 lutego 2019 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów Od 25 lutego

do 1 marca 2019 r.

Od 8 kwietnia

do 12 kwietnia 2019 r.

3. Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej (zakwalifikowani) Od 4 marca

do 6 marca 2019 r.

Od 15 kwietnia

do 16 kwietnia 2019 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 marca 2019 r. 17 kwietnia 2019 r.
5. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Od 11 marca

do 13 marca 2019 r.

Od 18 kwietnia

do 19 kwietnia 2019 r.

6. Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej (przyjęci) Od 14 marca

do 15 marca 2019 r.

22 kwietnia 2018 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 marca 2018 r. 23 kwietnia 2018 r.
8. Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od podania do publicznej

wiadomości listy kandydatów przyjętych           i kandydatów nieprzyjętych

9. Przygotowanie i wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata Do 5 dni od daty złożenia wniosku                    o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

LUTY 2019 – OGÓLNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

 1.  Informujemy Rodziców, że w przedszkolu odbywają się warsztaty  praktyczno-szkoleniowe  dla dzieci na temat „Bezpiecznego spędzania ferii zimowych na akwenach wodnych, na górskich szlakach, oraz w domu” oraz ” Utrwalania zasad udzielania I pomocy przedmedycznej”, prowadzone przez ratowników medycznych.  Warsztaty dla grup młodszych – w dniu 1 luty 2019r. godz. 10.00, dla grup starszych – 4 luty 2019r. godz. 10.00
 2.  Informujemy Rodziców, ze najstarsze grupy przedszkolne III i IV  otrzymały zaproszenie  ze  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zawierciu (od  dyrektora i nauczycielki Katarzyny Celejowskiej)  na uczestnictwo  w lekcji szkolnej oraz zabawy i gry sportowe na sali gimnastycznej. Dzieci obejrzą klasopracownie szkolne i nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 3. Informujemy Rodziców, że od dnia 14  lutego 2019r.  rozpoczyna się składania przez Rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. W szatni przedszkolnej otrzymacie Państwo deklaracje do wypełnienia, które należy oddać do 22 lutego 2019r. Od 25 marca 2019r. do 1 marca 2019r. będzie trwała w przedszkolu  rekrutacja  – pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów. 
 4. Zarządzenie Prezydenta Nr 84/19 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2019/2020

   

DOBRA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA III

DOBRA  PRAKTYKA  PEDAGOGICZNA

 Nazwa i adres placówki

Przedszkole nr8

 1. Wierzbowa 8

42-400 Zawiercie

e-mail

przedszkolenr8@onet.pl

telefon

326722335

 Imię i nazwisko dyrektora placówki

mgr Krystyna Koczur

 Imię i nazwisko autorek pomysłu

mgr Wanda Bochenkiewicz

mgr Elżbieta Opuchlik

mgr Katarzyna Celejowska

 Temat pomysłu:

,,Podaj rękę starszy przyjacielu – do zabawy spieszmy się”

 Rzeczowy opis realizacji pomysłu

Nauczycielki zostały zainspirowane przez panią Dyrektor Krystynę Koczur, która nawiązała współpracę z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej ,,Porozumienie bez barier” i Firmą szkoleniową ,,Edu-Tera”, które realizują program ,,Oswajanie starości”. Program dedykowany jest dyrektorom, nauczycielom, seniorom, rodzicom oraz dzieciom przedszkolnym. Zostało zorganizowane szkolenie w ramach fundacyjnego programu ,,Starość zaczyna się już…w przedszkolu”, wpisujące się w profilaktykę starzenia się i włączanie seniorów w życie ich wnuków a naszych przedszkolaków. Cel jest szczytny więc postanowiłyśmy przystąpić do projektu, który wydał nam się ciekawy i realizujący bardzo ważne aspekty w wychowaniu dzieci – szacunek i zrozumienie dla osób starszych, tolerancję, akceptację, empatię i integrację z bliskimi, jak również korzystanie z ponad czasowych wartości, których brakuje młodym i młodszym.

Naszym podstawowym celem podczas realizacji programu jest włączenie seniorów w życie ich wnuków, zauważanie i korzystanie przez dzieci z ponadczasowych wartości takich jak: prawda, szacunek, uczynność, opiekuńczość, miłość. Chciałybyśmy wzbudzić w młodym pokoleniu właściwe postawy wobec starości i przywrócić jej godność oraz właściwe miejsce w rodzinie. Chcemy pokazywać osoby starsze przez pryzmat ich doświadczeń i kompetencji, chcemy zmniejszyć ,,bariery międzypokoleniowe”.

Realizację projektu rozpoczęłyśmy się w kwietniu 2015r. napisaniem planu działań edukacyjnych do programu i kontynuujemy go do chwili obecnej. Projekt zaplanowałyśmy do czerwca 2016r. Ale już widzimy, że będzie nam towarzyszył przez następne miesiące i lata szkolne.

Zaangażowani do tej pory zostali pracownicy Firmy Asocjacyjno Edukacyjno-Terapeyutycznej Edu-Tera, Babcie i Dziadkowie naszych przedszkolaków, seniorzy z okolic naszego przedszkola, zespóły Kół Gospodyń Wiejskich z  Kromołowa,  Rokitna-Szlacheckiego, Niegowonic, Ciągowic, nauczycielka Religii, Wodzirej prowadzący bal karnawałowy, pracownicy i pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu, ratownicy WOPR, nauczyciel i uczniowie Zespołu Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach, nauczycielki uczestniczące w projekcie;

Zaangażowane środki materialne to: serduszka, kwiatuszki i wierszyki dla seniorów, pomoce dydaktyczne podczas uroczystości i warsztatów szkoleniowych – ilustracje, sprzęt nagłaśniający, suszki i rośliny konieczne do wykonania palm wielkanocnych, rekwizyty konieczne podczas balu karnawałowego i podczas zajęć dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy oraz stosowania zasad bezpieczeństwa i inne.

Procesy to wszystkie podejmowane działania wymienione w punkcie o zaangażowanych środkach osobowych i materialnych czyli szkolenie, obchody Święta Babci i Dziadka, wspólne zabawy i czytanie bajek przez  najstarszych członków naszych rodzin, rozdawanie serduszek i kwiatów starszym mieszkańcom naszego osiedla, zorganizowanie Wiosennego Koncertu Piosenki Ludowej dla Babć i Dziadków, wspólne robienie palm wielkanocnych, zorganizowanie zajęcia z języka angielskiego wspólnego dla Babci, Dziadka i wnuczka, występy w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu dla jego mieszkańców, wycieczka do Planetarium, warsztaty szkoleniowe ,,Bezpieczni z Babcią i Dziadkiem” i inne.

 Wymierne efekty, rezultaty, następstwa i skutki pomysłu

Na podstawie rozmów z dziećmi, Babciami i Dziadkami oraz przypadkowo spotkanymi seniorami  podczas akcji ,,Serduszko i Kwiatek dla seniora i seniorki” a także na podstawie obserwacji zachowań wymienionych osób i zachowań dzieci wobec osób starszych stwierdzono efekty pomysłu:

-miłe zaskoczenie, zadowolenie, radość, uśmiech i słowa aprobaty u osób obdarowanych serduszkami i kwiatkami;

-zainteresowanie Babć i Dziadków organizowanymi warsztatami, zabawami, zajęciami, uroczystościami, koncertami, wycieczkami i liczne przybywanie oraz współpraca i zadowolenie podczas tych przedsięwzięć – żarty, śmiech, dowcipy;

-duża radość dzieci i zaangażowanie podczas wspólnej pracy i zabawy ze swoimi bliskimi oraz chęć pochwalenia się zdolnościami i zainteresowaniami Babć i Dziadków, radość z możliwości docenienia najbliższych, zadowolenie z możliwości występowania przed ludźmi starszymi i chorymi;

Myślę jednak, że najbardziej będzie to procentowało w przyszłości jeżeli wychowamy pokolenie szanujące ludzi starszych i chorych, mające właściwe nastawienie do wieku i choroby, oswojone ze starością i z właściwym punktem spojrzenia na doświadczenie i kompetencje osób starszych i chorych.

 Wnioski

 1. Realizacja założeń projektu ,,Starość zaczyna się już…w przedszkolu” jest istotnym elementem w procesie wychowania pokolenia empatycznego, szanującego wiek dojrzały i chorobę
 2. Małe dzieci powinny znać wartości, które przekazują mu nie tylko Rodzice ale także Dziadkowie i Babcie, powinny znać swoje korzenie i mieć swoją rodzinną historię, gdyż pozwala to pozytywnie widzieć świat i mieć niezłomne zasady moralne szanujące każdego człowieka

 Plany dotyczące pomysłu

Systematyczne angażowanie Babć, Dziadków i innych seniorów do wydarzeń przedszkolnych, współpraca z pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu – organizowanie występów, obdarowywanie ich drobnymi  upominkami, współpraca z Uniwersytetem III wieku w Zawierciu – warsztaty plastyczne, spotkania z bajką, zapraszanie na uroczystości przedszkolne, organizowanie akcji promujących przedszkole w najbliższej okolicy i sprawiających, że pamiętamy o seniorach.

 Uzasadnienie – dlaczego pomysł warto naśladować?

Pomysł jest warty naśladowania gdyż uczy i wychowuje oraz pielęgnuje wartości rodzinne, wpaja podstawowe zasady moralne, które powinny być kultywowane wśród dzieci, rozwija zrozumienie, akceptacje i tolerancję dla innych i słabszych, uczy empatii i umiejętności zrozumienia dla uczuć i odczuć drugiej osoby, pozwala oswoić się ze starością i chorobą, integruje rodzinę, wzbudza szacunek dla starości, pozwala dzieciom poznać ich historię i tożsamość, ich miejsce na ziemi wśród najbliższych

 Przeszkody, które trzeba pokonać

W zasadzie nie widzimy przeszkód, należy jedynie podejść z uśmiechem i serdecznością do osób starszych, wzbudzając ich zaufanie i zainteresowanie tematem, angażować je w życie przedszkola bez nacisku i pozwolić im działać w ulubionych dziedzinach – czy to będą zajęcia plastyczne, czy eksponowanie umiejętności muzycznych, czy wspólne zabawy, wycieczki i spacery lub muzykowanie.

 Błędy, których należy unikać

Zbytnia natarczywość w działaniu, narzucanie swojej woli, zbyt częste angażowanie tych samych seniorów, działanie wbrew woli zainteresowanych.

Imienne podpisy autorek pomysłu oraz dyrektora placówki

Krystyna Koczur – dyrektor przedszkola/nauczyciel

Wanda Bochenkiewicz – nauczyciel/wychowawca

Elżbieta Opuchlik – nauczyciel/wychowawca

Katarzyna Celejowska – nauczyciel/wychowawca

DOBRA PRAKTYKA II

Nazwa szkoły/placówki – Przedszkole Nr 8 ul. Wierzbowa 8 42-400 Zawiercie,

Tel. 32 67 22 335

e-mail przedszkolenr8@onet.pl

Opisywane kryterium- „Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego”

Kontakt w sprawie wymiany doświadczeń – nauczyciel Agnieszka Kudra

Tytuł: „Książka przyjacielem Bajkoludka”.

Spośród wszystkich działań naszego przedszkola jedno jest specyficzne, wyróżniające placówkę w środowisku lokalnym. To działanie skoncentrowane na wychowawczym obcowaniu dzieci z dziełami literatury pięknej. Jako placówka posiadająca swoją nazwę – „Bajkoludki”, a także logo i hymn związany z nazwą, organizujemy wiele akcji i imprez, które budzą motywację czytelniczą, przygotowują dziecko do tego, aby w przyszłości stało się dojrzałym, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę, aby mogło obcować z dziełem literackim w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

 1. Cel działania

Celem naszych działań jest wychowanie dziecka otwartego, wrażliwego na piękno literatury i język ojczysty.

Przedszkole posiada nazwę „Bajkoludki”. Nadanie nazwy poprzedziły wieloletnie działania związane z propagowaniem czytelnictwa:

Opracowany prze nauczycielkę naszego przedszkola program edukacji literackiej „Będę czytelnikiem” motywuje nas do realizacji różnorodnych działań.

Ważną planowaną coroczną uroczystością jest cykliczny, miejski konkurs czytelniczy organizowany przez naszą placówkę od 2003roku pt: „Czy znasz te bajki”. Nasza inicjatywa spotyka się z dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony środowiska lokalnego.

Wykorzystujemy zdolności i talent literacki nauczycieli naszego przedszkola do oprawy literackiej spektakli bajkowych, uroczystości przedszkolnych. Dokładamy wszelkich starań, aby występy naszych dzieci uświetniały uroczystości przedszkolne i spotkania z klasami młodszymi ze szkoły podstawowej.

Wprowadziliśmy codzienny rytuał czytania dzieciom przez nauczycieli. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” do przedszkola zapraszamy „czytających gości”. Są to różne osoby (rodzice , dziadkowie, urzędnicy państwowi oraz osoby ze środowiska lokalnego reprezentujące różne zawody ), które pragną urozmaicić bajkoludkom poznanie coraz to nowych książek.

Zapoznajemy dzieci z twórczością autorów literatury dla dzieci poprzez spotkania autorskie z pisarzami, w szatni przedszkola systematycznie pojawiają się prace plastyczne przedszkolaków ilustrujące wybraną bajkę.

Systematycznie uczestniczymy w spektaklach teatralnych na terenie przedszkola oraz wyjeżdżamy na spektakle do teatrów w województwie śląskim.

Zaaranżowaliśmy przestrzeń do czytania tak, aby zachęcić dzieci do codziennego sięgania po książkę: samodzielne czytanie bajek rówieśnikom przez dzieci szczególnie uzdolnione.

Ponadto dzieci dzieciom opowiadają bajki swojego autorstwa oraz tworzą książki rysunkowe.

Rozwijamy artyzm dziecka wyzwalając twórcze postawy, wrażliwość estetyczną dziecka i rozwój intelektualny.

Prowadząc korespondencję urzędową wykorzystujemy i posługujemy się własnym logiem.

Wszystkie uroczystości przedszkolne wewnętrzne i zewnętrzne rozpoczynamy hymnem przedszkolnym o treściach literackich.

 1. Rady i przestrogi

Organizujemy systematyczne kiermasze książek na terenie przedszkola, w ten sposób rodzice mają okazję zakupu tanich książek dla dzieci o różnorodnej treści.

Współpracujemy z Biblioteką Miejską, która doposaża księgozbiór przedszkolny a także z Księgarnią Edukacyjną.

Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń ze strony mediów i dlatego też wprowadzamy dzieci w świat literatury pięknej. Przestrzegamy przed bajkami nieedukacyjnymi wywołującymi przemoc, agresję, zachwianie poczucia bezpieczeństwa. Eliminujemy utożsamianie się z negatywnymi wzorcami osobowymi.

 1. Sposoby upowszechniania

Działania przedszkola upowszechniane są poprzez stronę internetową przedszkola, stronę Urzędu Miasta, pocztę e-mail, prasę lokalną, kąciki dla rodziców w przedszkolu, współpracę z różnymi placówkami oświatowymi: przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami na terenie miasta, a także poprzez prezentację prac dziecięcych w Miejskim Ośrodku Kultury. Nasze działania upowszechniamy także poprzez uroczystości przedszkolne, zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte dla rodziców i konsultacje.

Pomysłem i zamiarem na upowszechnianie naszych przedszkolnych inicjatyw związanych z propagowaniem wśród najmłodszych dzieci czytelnictwa jest także:

Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Czy znasz te bajki” o zasięgu powiatowym na terenie zaprzyjaźnionego z nami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu, który może pomieścić więcej startujących drużyn. Celem naszym jest włączenie dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.

Opracowanie i wydanie zbioru wierszy i rymowanek o tematyce naszego przedszkola „Bajkoludki” z ilustracjami w wykonaniu dzieci przedszkolnych.

Zorganizowanie na stronie Internetowej naszego przedszkola konkursu plastycznego o zasięgu powiatowym. Do zaproponowanych przez nauczycieli utworów literackich dzieci wykonają ilustracje. Najlepiej ocenione prace zostaną umieszczone w kalendarzu plastycznym.