Krystyna Koczur

WAŻNE !!!!!!!!!!!!!

 

ZE  WZGLĘDU  NA  OBECNĄ,  WYJĄTKOWĄ  SYTUACJĘ  ZWIĄZANĄ  Z  KORONAWIRUSEM  ORAZ  W  TROSCE  O  ZDROWIE  I  BEZPIECZEŃSTWO  

ZALECAMY

OGRANICZENIE  ZAŁATWIANIA  WSZELKICH  SPRAW  ADMINISTRACYJNYCH  OSOBIŚCIE  W  BUDYNKU  PRZEDSZKOLA.

INFORMUJEMY,  ŻE  OD  16  MARCA  DO  25  MARCA  2020R.  W  PRZEDSZKOLU  BĘDZIE  PEŁNIONY  DYŻUR  TELEFONICZNY  OD  GODZ.  8-12.00.

KORESPONDENCJĘ  PISEMNĄ  PROSIMY  WRZUCAĆ  DO  SKRZYNKI  POCZTOWEJ.

OBECNIE  KLUCZOWE  ZNACZENIE  MAJĄ  SZEROKO  ZAKROJONE  DZIAŁANIA  PROFILAKTYCZNE ,  PRZESTRZEGANIE  WYDAWANYCH  ZALECEŃ  ORAZ  ZACHOWANIE  ROZWAGI  I  SPOKOJU.

WSZYSCY  BIERZEMY  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  SIEBIE  I  SWOICH  BLISKICH.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

INFORMUJEMY  RODZICÓW, ŻE  12  MARCA (CZWARTEK)  I 13  MARCA (PIĄTEK)   PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE.

 

OD 16  MARCA (PONIEDZIAŁEK )  DO 25  MARCA (ŚRODA)  WSZYSTKIE  PRZEDSZKOLA  NA  TERENIE  MIASTA  ZAWIERCIA  ZAMKNIĘTE.

DECYZJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

PODZIĘKOWANIA DLA RADY RODZICÓW I WSZYSTKICH NASZYCH RODZICÓW

 

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA  NR 8  WRAZ  ZE  WSZYSTKIMI  PANIAMI  – NAUCZYCIELKAMI  I PRACOWNICAMI  ADMINISTRACJI I  OBSŁUGI  –  SKŁADA SERDECZNE  PODZIĘKOWANIA  ZA  ŻYCZENIA  I KWIATY  Z  OKAZJI  ŚWIĘTA  KOBIET,  KTÓRE  OTRZYMAŁYŚMY  Z  RĄK   PANA  PRZEWODNICZĄCEGO  RADY  RODZICÓW.

DZIĘKUJEMY

KORONAWIRUS

W PRZYPADKU DODATKOWYCH WĄTPLIWOŚCI ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ MINISTERSTWA ZDROWIA LUB POINFORMUJ O JEJ DZIAŁANIU INNYCH

– TEL. 800 190 590 (czynna całodobowo).

REKRUTACJA 2020/2021

 

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA  NR 8  W  ZAWIERCIU  PROSI  O  ZGŁASZANIE  WSZELKICH  PROBLEMÓW  ZWIĄZANYCH  Z  REKRUTACJĄ.

SŁUŻYMY  PAŃSTWU  POMOCĄ I WSZELKIMI WYJAŚNIENIAMI.

KARTY  POBRANE  W  PRZEDSZKOLU  LUB  PRZEZ  INTERNET  PROSIMY  SKŁADAĆ  OD  24  LUTEGO  DO 2  MARCA  2020  ROKU W  GODZINACH  PRACY  PRZEDSZKOLA  OD  GODZ.  6.00  DO  16.30

NA PIERWSZY  MIEJSCU  W  KARCIE –  WPISUJECIE  PAŃSTWO  TO  PRZEDSZKOLE –  DO  KTÓREGO  CHCECIE  ABY  WASZE  DZIECKO  UCZĘSZCZAŁO !  

ZAPRASZAMY

Serdeczna prośba o przekazywanie 1% podatku dla naszego przedszkola

 

SERDECZNIE  prosimy wszystkie osoby związane z naszym przedszkolem – RODZICÓW, DZIADKÓW, BABCIE, WUJKÓW, CIOCIE, ZNAJOMYCH, o przekazywanie 1% podatku na rzecz Przedszkola Nr 8 według poniższego wzoru: 

Otrzymane środki pieniężne przeznaczone zostaną  na  zakup niezbędnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla dzieci. 

 

REKRUTACJA 2020/2021

Przedszkole Nr 8 w Zawierciu informuje, że od dnia 24 lutego do dnia 2 marca 2020 roku rozpoczynamy rekrutację do naszego przedszkola. Zapraszamy po wnioski o przyjęcie dziecka.

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW

 

Dyrektor i nauczyciele serdecznie dziękują Rodzicom  grup III „Leśne ludki” i IV „Smerfy” za zaangażowanie  w przygotowanie  dzieci do „Koncertu Kolęd”, który odbył się  w dniu 5 stycznia 2020r. w Bazylice pod wezwanie świętego Piotra i Pawła w Zawierciu.