Krystyna Koczur

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW

 

Dyrektor i nauczyciele serdecznie dziękują Rodzicom  grup III „Leśne ludki” i IV „Smerfy” za zaangażowanie  w przygotowanie  dzieci do „Koncertu Kolęd”, który odbył się  w dniu 5 stycznia 2020r. w Bazylice pod wezwanie świętego Piotra i Pawła w Zawierciu.

BIEŻĄCE INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

  1. Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Zawierciu informuje Rodziców, że w dniu 18 grudnia 2019 (środa) o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Zawierciu występują  wyznaczone przez nauczycielki dzieci z grup: IV, III, II.  Występ artystyczny o tematyce zimowo-świątecznej przygotowany został w ramach corocznej akcji pod hasłem „Gwiazdka dla Gabrysi”. Istotą akcji jest pozyskanie funduszy na leczenie i rehabilitację Gabrysi – mieszkanki naszego miasta. Fundusze będą zbierane podczas kiermaszu świątecznego – na który nasze przedszkole podarowało 5 stroików świątecznych. Prosimy aby Rodzice przyszli z występującymi dziećmi na godzinę 15.30 (zbiórka w holu Domu Kultury).

 

CERTYFIKAT ZDROWIA DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Przez 3 długie lata pracowaliśmy nad uzyskaniem Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie. Udało się! Przyjęto nas do Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. 

10 maja 2019 roku z rąk Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – Tomasza Wojtasika  otrzymaliśmy CERTYFIKAT  Nr 458/12-2018. Jest to bardzo duże osiągnięcie całej społeczności przedszkolnej – nauczycieli – dzieci – pracowników obsługowych przedszkola oraz naszych rodziców.

Staramy się  aby  dzieci  codziennie  próbowały i jadły  zdrowe  i urozmaicone  produkty żywnościowe.  Preferujemy dużo warzyw, owoców, ziół i naturalnych przypraw. Unikamy soli i cukru.

Chcemy aby dzieci z naszego przedszkola wyniosły zdrowe nawyki żywieniowe.

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

WITAMY  W  NOWYM  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

 

ZWRACAMY  SIĘ  Z  SERDECZNĄ  PROŚBĄ  DO  NASZYCH  RODZICÓW,  ABY  ODBIERALI  DZIECI  Z  PRZEDSZKOLA   DOPIERO  PO  GODZINIE  13.00.

DO  GODZINY  13.00 WOŹNE  ZAJĘTE  SĄ  PORZĄDKOWANIEM STOLIKÓW PO  SKOŃCZONYM  PRZEZ  DZIECI  OBIEDZIE. W  ZWIĄZKU  Z  TYM  NIE  MOGĄ  PEŁNIĆ  DYŻURU  W  SZATNI DO  GODZINY  13.00

DO  GODZINY  13.00  ZAMKNIĘTE  BĘDĄ  DRZWI  PRZEDSZKOLA.

 

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2019/2020

Informacje ogólne

Dzieci 6-letnie(urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci 5-letnie (urodzone w 2014 r.), dzieci 4-letnie(urodzone w 2015 r.) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Kryteria naboru

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Zawiercie.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Lp. Kryteria ustawowe –

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Wielodzietność rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4.  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria określa   Uchwała Nr XXXV/318/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 roku wraz ze zmianami w Uchwale Nr XXXIX/347/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 kwietnia 2017 r. tzw. kryteria lokalne.

 

Lp. Kryteria lokalne

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Wartość kryterium

w punktach

1. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego złożono wniosek 12
2. Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracują 6
3. Rodzice/opiekunowie prawni  kandydata mieszkają na terenie gminy Zawiercie 1

 

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Zawiercie, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w terminie od 14 lutego do 22 lutego 2019roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Terminy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzone w terminach określonych przez Prezydenta Miasta Zawiercie w Zarządzeniu nr 84/19z dnia 24.01.2019 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin                       w  postępowaniu rekrutacyjnym Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Od 14 lutego do 22 lutego 2019 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów Od 25 lutego

do 1 marca 2019 r.

Od 8 kwietnia

do 12 kwietnia 2019 r.

3. Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej (zakwalifikowani) Od 4 marca

do 6 marca 2019 r.

Od 15 kwietnia

do 16 kwietnia 2019 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 marca 2019 r. 17 kwietnia 2019 r.
5. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Od 11 marca

do 13 marca 2019 r.

Od 18 kwietnia

do 19 kwietnia 2019 r.

6. Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej (przyjęci) Od 14 marca

do 15 marca 2019 r.

22 kwietnia 2018 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 marca 2018 r. 23 kwietnia 2018 r.
8. Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od podania do publicznej

wiadomości listy kandydatów przyjętych           i kandydatów nieprzyjętych

9. Przygotowanie i wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata Do 5 dni od daty złożenia wniosku                    o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

LUTY 2019 – OGÓLNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

  1.  Informujemy Rodziców, że w przedszkolu odbywają się warsztaty  praktyczno-szkoleniowe  dla dzieci na temat „Bezpiecznego spędzania ferii zimowych na akwenach wodnych, na górskich szlakach, oraz w domu” oraz ” Utrwalania zasad udzielania I pomocy przedmedycznej”, prowadzone przez ratowników medycznych.  Warsztaty dla grup młodszych – w dniu 1 luty 2019r. godz. 10.00, dla grup starszych – 4 luty 2019r. godz. 10.00
  2.  Informujemy Rodziców, ze najstarsze grupy przedszkolne III i IV  otrzymały zaproszenie  ze  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zawierciu (od  dyrektora i nauczycielki Katarzyny Celejowskiej)  na uczestnictwo  w lekcji szkolnej oraz zabawy i gry sportowe na sali gimnastycznej. Dzieci obejrzą klasopracownie szkolne i nowoczesne pomoce dydaktyczne.
  3. Informujemy Rodziców, że od dnia 14  lutego 2019r.  rozpoczyna się składania przez Rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. W szatni przedszkolnej otrzymacie Państwo deklaracje do wypełnienia, które należy oddać do 22 lutego 2019r. Od 25 marca 2019r. do 1 marca 2019r. będzie trwała w przedszkolu  rekrutacja  – pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów. 
  4. Zarządzenie Prezydenta Nr 84/19 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2019/2020